Procesos selectivos

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) inclúe neste apartado as convocatorias de procesos selectivos para o ingreso en corpos, escalas ou categorías de persoal empregado público, así como os membros dos órganos designados para os cualificar e a relación de persoas que integran as listas de selección de persoal por orde de prelación.