Axudas

Nesta sección recóllense as liñas de axuda da Axencia Galega de Innovación (Gain), organizadas por ano de convocatoria. Inclúense non só as subvencións a fondo perdido, senón calquera outro tipo de apoio.

Outra información de interese

Co obxectivo de pór a disposición dos beneficiarios información e ferramentas para unha xestión máis áxil e eficiente das axudas, achégase, a continuación, unha presentación dirixida a beneficiarios/as dos apoios de Gain, onde se explica o marco legal e estratéxico dos fondos públicos destinados á I+D+i, achéganse casos de boas prácticas na execución dos proxectos financiados, así como os requisitos e principais aspectos relacionados coa xustificación das axudas de Gain.

Por outra banda, inclúese unha guía de publicidade FEDER na que se expoñen as obrigas a nivel de comunicación das entidades e proxectos beneficiarios de axudas e un documento de preguntas frecuentes coas respostas ás dúbidas máis recorrentes.

Por último, inclúese unha guía de deducións e incentivos fiscais á I+D+i con información sobre estes apoios á investigación, o desenvolvemento e a innovación a nivel estatal e autonómico, co obxectivo de potenciar o seu aproveitamento por parte dos axentes do Sistema galego de innovación e contribuír a que estes datos se reflictan nas enquisas sobre I+D+i.