Biblioteca

Nesta sección poderás acceder tanto ás publicacións propias da Axencia Galega de Innovación (GAIN), como a outra documentación de interese sobre ciencia, tecnoloxía e innovación. Tamén se colgarán neste espazo as presentacións públicas empregadas por GAIN en diversos eventos e xornadas.