Benvida

En Galicia dispoñemos dun importante potencial de coñecemento nas nosas universidades, centros tecnolóxicos e de coñecemento. Tamén contamos con emprendedores con ideas novas. A súa posta en valor a través das nosas empresas é a panca necesaria coa que sustentar o noso crecemento. Sen dúbida, trátase do recurso máis prezado do que dispoñemos.

Por este motivo, queremos asegurarnos de que tanto o novo emprendedor como o empresario innovador poidan contar co acompañamento de GAIN en calquera das fases críticas que se atopen no seu desenvolvemento empresarial. Con este obxectivo, poñemos a súa disposición os instrumentos de apoio máis adecuados a cada unha das diferentes situacións e necesidades, de forma que ningunha iniciativa con potencial real se quede no camiño por falta de axuda, e maximicemos ó mesmo tempo a eficacia das medidas.

Neste senso, queremos destacar o esforzo que asume GAIN, incorporando unha nova cultura de xestión con maior flexibilidade e dirixida á obtención de resultados, para conseguir unha maior eficiencia na articulación dos seus instrumentos de apoio e o desenvolvemento das políticas públicas.

En GAIN somos conscientes de que consolidarnos entre as sociedades máis avanzadas será posible a condición de que sexamos capaces de desenvolver novos produtos e servizos, crear novas empresas, reinventar os nosos sectores maduros e xerar novas industrias. Logralo supón tamén contar coa necesaria implicación e colaboración de todos os axentes do Sistema Galego de I+D+i, nun contexto de innovación aberta.

Seremos neste século XXI unha Galicia próspera a condición de ser unha Galicia de emprendedores e innovadores.

Dirección da Axencia Galega de Innovación