GAIN en Europa

Nesta sección inclúese información sobre as actividades da Axencia no ámbito europeo, incluíndo redes e tamén os proxectos europeos actuais e pasados nos que participa a propia Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Enterprise Europe Network

Descrición:

A Enterprise Europe Network é a rede máis grande de puntos de contacto que proporciona distintos servizos personalizados e gratuítos, creados para axudar ás pemes a ser máis competitivas á hora de desenvolver a súa capacidade innovadora e acceder a novos mercados. GAIN participa nesta rede a través de EEN-GalacteaPlus, consorcio que dá cobertura ao noroeste de España.

Obxectivo:

Transferir tecnoloxías galegas ao ámbito europeo, difundir oportunidades tecnolóxicas europeas e apoiar ás pemes galegas para a súa participación en programas europeos de I+D+i.

Información adicional:

Podes consultar información detallada sobre esta actividade nesta ligazón e acceder aquí a todos os boletíns EEN dispoñibles.

ERRIN

Descrición:

A Rede Europea de Rexións pola Investigación e Innovación céntrase en fortalecer as capacidades rexionais en I+D+i mediante o intercambio de experiencias, o desenvolvemento de proxectos europeos e traballando estreitamente coas institucións europeas e outras redes e organizacións relevantes. Galicia é membro de ERRIN a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as capacidades de Galicia en I+D+i e a súa visibilidade ante a Comisión e outras rexións europeas en materia de Innovación.

VANGUARD INITIATIVE

Descrición:

Agrupación de rexións que impulsa o crecemento socioeconómico mediante a innovación empresarial e industrial. Tomando como base as RIS, promove a cooperación entre ecosistemas rexionais de innovación, construíndo sinerxias e traballo en rede. Galicia é membro da Vanguard Initiative a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as oportunidades de participación dos axentes galegos de innovación en novos procesos de I+D+i en colaboración con entidades doutras rexións europeas.

Proxectos europeos

OPENLABS

Descrición:

A Axencia Galega de Innovación a través do CIS Tecnoloxía e Deseño participa no proxecto OPENLABS “Open Pilot Labs Network: Red aberta de laboratorios industriais para a transformación dixital e sostible das empresas da eurorrexión” dentro do VI Programa Interreg VI España – Portugal (POCTEP) 21 – 27.

Obxectivo:

Apoiar a innovación nas empresas industriais da eurorrexión para impulsar novas formas de produción e prestación de servizos que permitan avanzar cara á dixitalización e ao desenvolvemento sostible. Porase a disposición da comunidade empresarial e emprendedora unha rede de laboratorios de procesos avanzados e un programa de apoio á innovación a través do cal as empresas mellorarán as súas capacidades e probarán casos de uso para a implantación de solucións innovadoras en contornos preindustriais.

TWIN NAVAUX

Descrición:

O proxecto TWIN NAVAUX, cofinanciado pola Unión Europea a través do Programa Interreg VIN-A España-Portugal POCTEP 2021 – 2027, céntrase en impulsar o uso do Xemelgo Dixital (Dixital Twin) na Industria Auxiliar Naval de Galicia e do Norte de Portugal.

Obxectivo:

Ten como obxectivo establecer a base tecnolóxica e condicións de formación do persoal necesario para facilitar a implantación masiva de xemelgos dixitais de produto, tanto no sector naval como noutros sectores produtivos da Eurorrexión.

AEROGANP

Descrición:

Fomento da creación dun ecosistema de transferencia transfronteiriza de investigación e cooperación mediante a creación dunha rede de colaboración que promova as capacidades de I+D+I no sector e a interrelación entre os axentes públicos e privados.

Obxectivo:

Crear un eixe transfronteirizo de investigación e transferencia de coñecemento no sector aeronáutico na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, levando a cabo proxectos de innovación e novas actividades de I+D+I próximas ao mercado.

GOBERNANZA_GNP

Descrición:

Definición de novas estratexias para unha mellor gobernanza da I+D+I na Eurorrexión, incorporando expertos e stakeholders na definición de posibles liñas de actuación para afrontar os retos actuais e futuros. Os resultados servirán ás administracións públicas, tanto de Galicia como do Norte de Portugal, para orientar as súas políticas baseadas no coñecemento e a información de calidade.

Obxectivo:

O proxecto busca explorar novas vías de colaboración que promovan e potencien as sinerxías entre administracións, sectores económicos e cidadáns da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, especialmente a través da actualización da RIS3T para o periodo 21-27, aliñando as políticas de apoio á innovación e promovendo unha maior captación de fondos europeos.

AI_REDGIO

Descrición:

AI_REDGIO, formado por 40 entidades de 18 Estados membro da Unión Europea, é un proxecto de intelixencia artificial aplicado ao ámbito das empresas manufactureiras. O proxecto ofrecerá ás empresas servizos de “Didactic Factories”. Ademáis, o proxecto destinará parte do esforzo a apoiar ás PEMES na súa experimentación coa Intelixencia Artificial, para o que se organizarán convocatorias específicas (financiamento en cascada).

Obxectivo:

AI REDGIO 5.0 ten por obxectivo continuar co traballo comezado no proxecto AI REGIO, extendendo o consorcio ás rexións pertencentes á Vanguard Initiative e aos Digital Innovation Hubs (DIH). Deste xeito promóvese a adopción de tecnoloxías de Intelixencia Artificial (AI) e computación nas industrias manufactureiras, especialmente PEMES.

MAE

Descrición:

MAE aborda a necesidade dunha transformación sostible e innovadora nas cadeas de valor industriais, especialmente aquelas que afrontan un maior risco de obsolescencia. O proxecto propón a posibilidade de reorientar a súa actividade cara un sector aeroespacial a través da innovación.

Obxectivo:

Definir e implementar accións de políticas públicas que apoien unha transformación responsable dos sectores industriais relevantes para o sector aeroespacial. MAE propón a aprendizaxe interrexional e un enfoque de innovación responsable xunto aos axentes territoriais presentes nas cadeas de valor.

BEST-DIH

Descrición:

BEST-DIH apoia aos (European) Digital Innovation Hubs (E)DIHs no reto da transformación dixital. O carácter innovador do proxecto reside na xestión da convivencia e colaboración entre EDIHs e DIHs nun mesmo territorio, buscando sinerxias entre eles. Isto reforzará a súa inclusión nas políticas rexionais de innovación, favorecendo a dixitalización das PEMES galegas.

Obxectivo:

Apoiar aos (E)DIHs na prestación de servizos de calidade a través dunha axeitada coordinación das políticas de innovación rexionais coas de ámbito nacional e europea en materia de transformación dixital.

Navegando o futuro

Descrición:

“Consolidación da transición tecnolóxica naval mediante o fomento de vocación, consolidación de capacitación tecnolóxica e micro-innovación” é un proxecto europeo que xurde co propósito de capitalizar e consolidar os beneficios de “Manufactur 4.0” para o tecido empresarial do sector naval. Está financiado polo FEDER no marco do Programa POCTEP 2014-2020.

Neste proxecto GAIN é o beneficiario principal. Os outros socios son a Asociación Cluster Naval Gallego (ACLUNAGA) e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM). O proxecto iniciouse o 8 de marzo do 2023 e rematará o 30 de setembro do 2023.

Obxectivo:

O obxectivo deste proxecto é a consolidación da transición tecnolóxica naval mediante o fomento da vocación, a consolidación da capacitación tecnolóxica e a micro – innovación. Para acadar tales obxectivos se desenvolverán as seguintes accións:

  • 8 accións demostrativas do uso de TFE no naval para estudantes de educación superior/terciaria
  • 2 accións de adquisición de competencias para compras tecnolóxicas complexas, para traballadores do sector naval.
  • 2 bootcamps sobre compras tecnolóxicas complexas
  • 1 hackathon sobre solucións tech-saving aplicadas ó naval.

Proxectos rematados

MAINGAP

Descrición:

Administracións de ambos países, asociacións profesionais e centros de coñecemento traballarán para intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas do sector involucrado e buscarán xerar un efecto incentivador da implantación das Tecnoloxías 4.0 nun sector estratéxico para a Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

Obxectivo:

Acelerar a implantación de solucións tecnolóxicas punteiras que respondan aos grandes desafíos que supón avanzar cara a Industria 4.0 na Eurorrexión. MAINGAP toma como punto de partida o sector da automoción e o sector aeronáutico e favorecerá a hibridación sectorial e tecnolóxica.

HIBA

Descrición:

O proxecto HIBA impulsa un ecosistema Plurirrexional centrado na dixitalización do sector agroalimentario de España e Portugal a partir da creación dunha rede de Digital Innovation Hubs (DIH) que fomente a iniciativa, a competitividade e a sostenibilidade empresarial, propiciando a reactivación económica post-Covid19.

Obxectivo:

Mellorar a capacidade e sustentabilidade empresarial do sector agroalimentario a través da dixitalización, xerando a competitividade e o desenvolvemento das PEMEs, a promoción do emprendemento e o impulso da creación de novas empresas.

MONITORIS3

Descrición:

Consiste no intercambio de experiencias en mecanismos de seguimento, indicadores e metodoloxías dirixidas á mellora na execución das políticas e instrumentos no ámbito da RIS3 Rexional entre rexións.

Obxectivo:

Desenvolver e implantar plans de acción destinados a mellora económica, social e ambiental entre as rexións implicadas.

DESIGN 4 INNOVATION

Descrición:

Desde xaneiro do 2017 ata decembro 2021, a Axencia Galega de Innovación a través do CIS – Tecnoloxía e Deseño, participa, xunto a outros 7 socios europeos, no proxecto Design for Innovation financiado por Interreg Europe.
A través deste proxecto cada socio desenvolverá plans de acción de deseño para mellorar as políticas, que integren a innovación impulsada polo deseño para a competitividade das PEMES, nos programas operativos do FEDER dos oito países / rexións participantes.

Obxectivo:

Desenvolvemento de Plan de Aacción de Deseño para mellorar a competitividade das PEMES a través dun uso máis estratéxico do deseño como fonte de innovación.

MARIE

Descrición:

Céntrase en explorar mecanismos que as administracións públicas pode utilizar para mellorar a comprensión da I+D responsable nas súas comunidades e animar ao tecido empresarial a aplicalo no deseño dos seus produtos e procesos.

Obxectivo:

Mellorar o coñecemento do concepto de I+D responsable e impulsar a introdución das súas metodoloxías.

USER-FACTOR

Descrición:

Este proxecto integra 8 entidades de Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal e España, e involucrará a 200 PEMEs ao participar en 8 programas de apoio ao deseño. Ao analizar as necesidades do usuario, o deseño permítelle ás PEMEs desenvolver produtos e servizos máis desexables e rentables. O deseño é unha das 10 prioridades da Política de Innovación na UE.

Obxectivo:

O obxectivo é fortalecer a innovación na Área Atlántica transferindo modelos de programas de apoio ao deseño entre Axencias de Innovación. Beneficiaranse as Axencias de Innovación ao explotar as complementaridades na Área, e as PEMEs mediante programas de apoio ao deseño. Cada socio apoiará un mínimo de 25 PEMEs involucrando sempre ao usuario no desenvolvemento de concepto e na proba de prototipos.

I4MS-Go

Descrición:

Enmarcado na iniciativa comunitaria I4MS (Innovación para as PEMEs Industriais), o Proxecto ofrece a maior comunidade e mercado online de usuarios, empresas, centros de investigación e calquera outro tipo de axente involucrado na transformación dixital das PEMEs e das empresas de capital medio.

Obxectivo:

Reforzar a colaboración entre as distintas accións impulsadas e apoiadas pola iniciativa I4MS, incrementando así o seu impacto e o beneficio para as PEMEs e empresas industriais de capital medio.

C-Voucher

Descrición:

Cunha combinación de servizos á medida, acceso a tecnoloxías e financiamento, o proxecto apoia empresas interesadas en impulsar accións de I+D+i baseadas nos principios da economía circular para innovar nos seus procesos produtivos, servizos e produtos.

Obxectivo:

Apoiar a mellora competitiva das PEMEs por medio de procesos de innovación e a introdución da economía circular desde a fase de deseño dos procesos.

IMPACT_RIS3T

Descrición:

Implementación das accións previstas no marco da Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza (RIS3T) Galicia-Rexión Norte de Portugal.

Obxectivo:

Potenciar as capacidades das entidades participantes no proxecto, aproveitando as sinerxias da Eurorrexión e optimizando recursos públicos.

SHERPA DO MAR

Descrición:

Plataforma Eurorexional Galicia-Norte de Portugal de fomento da competitividade no ámbito mariño-marítimo a través do impulso de empresas de base tecnolóxica.

Obxectivo:

Por en marcha unha rede transfonteriza para dinamizar a creación e consolidación de novas actividades empresariais intensivas en coñecemento no ámbito mariño-marítimo da Área de Cooperación Galicia-Norte de Portugal favorecendo a xeración de emprego e o incremento da competitividade empresarial.

NANOEATERS

Descrición:

Rede de Centros de Investigación para apoiar ás empresas da Eurorrexión na aplicación de solucións nanotecnolóxicas de valor engadido, para a definición de novos produtos e/ou servizos, susceptibles de explotación comercial, que ofrezan respostas efectivas ás debilidades detectadas na Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir novas tecnoloxías baseadas na nanotecnoloxía e intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas, facendo fincapé na transferencia das capacidades desenvolvidas nos Centros Tecnolóxicos e de Investigación ás empresas para o desenvolvemento de aplicacións na Eurorrexión.

Manufactur4.0

Descrición:

Administracións de ambos países, asociacións profesionais e centros de coñecemento traballarán para intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas do sector involucrado, e buscarán xerar un efecto incentivador da implantación das Tecnoloxías 4.0 nun sector estratéxico para a Euro-rexión Galicia-Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir de maneira efectiva á industria do sector Naval – Metalmecánico novas tecnoloxías de fabricación avanzada e baixo custo, como exemplos reais e medibles das melloras que a I+D+i poder achegar.

FUTUREfacing

Descrición:

Proxecto de transferencia de coñecemento (acabados e recubrimentos) e de promoción da innovación no produto final da industria da madera, deseñado en base as demandas do sector e alinado coas necesidades da industria da madeira.

Obxectivo:

  • Transferencia de coñecemento sobre acabados e revestimentos do moble.
  • Comparación de sistemas, produtos de acabado e normativa entre países.
  • Desenvolvemento de contidos e ferramentas de formación específicos no ámbito dos acabados e revestimentos do moble.

INCOMERA

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promover os resultados dos proxectos de I+D financiados no marco de NMP (Novos Materiais e Procesos) para facilitar a súa posta no mercado.

TETRAGON

Descrición:

Colaboración transnacional na mellora de metodoloxías, mecanismos e prácticas que favorezan a transferencia de tecnoloxía.

Obxectivo:

Mellorar a capacidade innovadora das PEMEs mediante o impulso a novas medidas de apoio á Transferencia de Tecnoloxía.

STAMAR

Descrición:

Ampliar a carteira de solucións tecnolóxicas ás que as PEMES do sector do mar poden acceder.

Obxectivo:

Mellorar a competitividade e maila capacidade de innovación das PEMES do sector marítimo do Espacio Atlántico favorecendo os procesos de transferencia tecnolóxica sostible co medio ambiente.

AuxNavalia+

Descrición:

Promover a seguridade marítima impulsando a capacidade innovadora da industria auxiliar do naval.

Obxectivo:

Promover o desenvolvemento de materiais máis seguros, novas estruturas para embarcacións e sistemas construtivos que melloren a resistencia e maila operatividade dos navíos en caso de accidentes.

Refresh

Descrición:

Traballar sobre novas posibilidades e tecnoloxías que reduzan as emisións e contaminación das embarcacións actuais e a optimización da súa eficiencia enerxética.

Obxectivo:

Promover a redución de emisións das embarcacións marítimas e conseguir unha óptima eficiencia enerxética no sector.

TRESS4FUTURE

Descrición:

Desenvolver as infraestruturas de investigación relacionadas co sector forestal coa creación dunha comunidade europea de recursos forestais.

Obxectivo:

Aportar valor engadido aos recursos e ferramentas existentes na investigación no sector forestal incluíndo a información xenética.

FAROS

Descrición:

Proxecto de 12 socios europeos (industria naval, universidades, centros tecnolóxicos, etc.) que parte de investigacións previas dos socios en RBD e deseño de buques.

Obxectivo:

Incorporar os factores humanos e o Risk-Based Design ( RBD ) nos procesos de deseño de buques.

Places

Descrición:

Creación dunha rede europea de divulgación científica de máis de 60 cidades para mellorar o diálogo entre ciencia, administración e sociedade.

Obxectivo:

Desenvolver plans de acción locais entre as Administracións locais e rexionais e as institucións de comunicación científica.

VT

Descrición:

Explorar as novas posibilidades que ofrece a cooperación entre as distintas institucións implicadas nos procesos de transferencia na Eurorrexión.

Obxectivo:

Impulsar a transferencia de coñecemento entre a universidade e maila sociedade na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

CEDIM

Descrición:

Promover redes de cooperación transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal, mediante a creación de Centros de Información ás Mulleres.

Obxectivo:

Dotar ás zonas transfronteirizas de mellores recursos en materia de igualdade de forma coordinada para mellorar a situación das mulleres sobre todo na formación e o emprego.

ATLANT-KIS

Descrición:

Divulgación e promoción dos servizos intensivos de coñecemento no Espacio Atlántico.

Obxectivo:

Mellorar a transferencia de coñecemento, tecnoloxía e os procesos de innovación nas pemes a través da promoción e cooperación dos servicios Intensivos en Coñecemento.

Logo Logo programa

Afresh

Descrición:

Desenvolver unha axencia de Investigación unida á alimentación e actividade física para combater as enfermedades relacionadas coa dieta e sedentarismo.

Obxectivo:

Pechar a fenda entre axentes de I+D+i rexionais para combatir as doenzas relacionadas co sedentarismo e maila dieta inadecuada.

Logo Logo programa

Lead Era

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promoción de proxectos de I+D no marco dos Lead Markets (saúde, electrónica, texidos protectores, construción sostible, reciclaxe, biotecnoloxía e enerxías renovables).

Matera

Descrición:

Promoción e financiación de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promoción de proxectos colaborativos de I+D, financiando especialmente a investigación básica de materiais e a súa aplicación industrial.

CASC

Descrición:

Promover as Cidades e Rexións de Europa con vocación de divulgación científica.

Obxectivo:

Impulsar a cooperación en materia de divulgación científico-tecnolóxica entre os principais axentes de investigación.

ECA IT

Descrición:

Estructuras conxuntas de apoio á innovación transfronteiriza entre Galicia e Norte de Portugal.

Obxectivo:

Creación e desenvolvemento de estruturas conxuntas entre Galicia e o Norte de Portugal para a promoción da innovación nos sectores naval, turismo e loxística.

RAPIDE

Descrición:

Desenvolvemento de Políticas Públicas para impulsar a chegada ao mercado de produtos e servizos innovadores.

Obxectivo:

Explorar vías de intervención pública para a innovación, decisións de investimento e asistencia ás pemes.

Logo Logo programa

REAL

Descrición:

Creación dunha rede cooperativa transfronteiriza para promover a innovación no sector alimentario.

Obxectivo:

Agregar a masa crítica que represente a innovación no sector alimentario na eurorrexión cun enfoque integrado da investigación e o desenvolvemento.

Logo Logo programa

TARGET

Descrición:

Desenvolvemento de políticas públicas que representen unha resposta ás demandas do mercado.

Obxectivo:

Creación dun marco de condicións apropiadas para estimular o investimento en I+D+i no ámbito da biotecnoloxía.

Logo Logo programa

Ecrein

Descrición:

Promoción de redes rexionais e clusters europeos no marco da ecoinnovación.

Obxectivo:

Propoñer e deseñar novos instrumentos económicos e de financiamento para apoiar a Eco-innovación e os Eco-investimentos a nivel rexional das pemes.

PRoSeSC

Descrición:

Rede Europea para mellorar as estratexias rexionais en materia de servizos especializados intensivos en coñecemento unidas ao transporte por carretera.

Obxectivo:

Mellorar o desempeño do sector transporte por carretera nas rexións de Europa a través da innovación.