GAIN en Europa

Nesta sección inclúese información sobre as actividades da Axencia no ámbito europeo, incluíndo redes e tamén os proxectos europeos actuais e pasados nos que participa a propia Axencia Galega de Innovación (GAIN).

ERRIN

Descrición:

A Rede Europea de Rexións pola Investigación e Innovación céntrase en fortalecer as capacidades rexionais en I+D+i mediante o intercambio de experiencias, o desenvolvemento de proxectos europeos e traballando estreitamente coas institucións europeas e outras redes e organizacións relevantes. Galicia é membro de ERRIN a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as capacidades de Galicia en I+D+i e a súa visibilidade ante a Comisión e outras rexións europeas en materia de Innovación.

VANGUARD INITIATIVE

Descrición:

Agrupación de rexións que impulsa o crecemento socioeconómico mediante a innovación empresarial e industrial. Tomando como base as RIS, promove a cooperación entre ecosistemas rexionais de innovación, construíndo sinerxias e traballo en rede. Galicia é membro da Vanguard Initiative a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as oportunidades de participación dos axentes galegos de innovación en novos procesos de I+D+i en colaboración con entidades doutras rexións europeas.

Proxectos europeos

I4MS-Go

Descrición:

Enmarcado na iniciativa comunitaria I4MS (Innovación para as PEMEs Industriais), o Proxecto ofrece a maior comunidade e mercado online de usuarios, empresas, centros de investigación e calquera outro tipo de axente involucrado na transformación dixital das PEMEs e das empresas de capital medio.

Obxectivo:

Reforzar a colaboración entre as distintas accións impulsadas e apoiadas pola iniciativa I4MS, incrementando así o seu impacto e o beneficio para as PEMEs e empresas industriais de capital medio.

MONITORIS3

Descrición:

Consiste no intercambio de experiencias en mecanismos de seguimento, indicadores e metodoloxías dirixidas á mellora na execución das políticas e instrumentos no ámbito da RIS3 Rexional entre rexións.

Obxectivo:

Desenvolver e implantar plans de acción destinados a mellora económica, social e ambiental entre as rexións implicadas.

Manufactur4.0

Descrición:

Administracións de ambos países, asociacións profesionais e centros de coñecemento traballarán para intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas do sector involucrado, e buscarán xerar un efecto incentivador da implantación das Tecnoloxías 4.0 nun sector estratéxico para a Euro-rexión Galicia-Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir de maneira efectiva á industria do sector Naval – Metalmecánico novas tecnoloxías de fabricación avanzada e baixo custo, como exemplos reais e medibles das melloras que a I+D+i poder achegar.

NANOEATERS

Descrición:

Rede de Centros de Investigación para apoiar ás empresas da Eurorrexión na aplicación de solucións nanotecnolóxicas de valor engadido, para a definición de novos produtos e/ou servizos, susceptibles de explotación comercial, que ofrezan respostas efectivas ás debilidades detectadas na Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir novas tecnoloxías baseadas na nanotecnoloxía e intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas, facendo fincapé na transferencia das capacidades desenvolvidas nos Centros Tecnolóxicos e de Investigación ás empresas para o desenvolvemento de aplicacións na Eurorrexión.

IMPACT_RIS3T

Descrición:

Implementación das accións previstas no marco da Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza (RIS3T) Galicia-Rexión Norte de Portugal.

Obxectivo:

Potenciar as capacidades das entidades participantes no proxecto, aproveitando as sinerxias da Eurorrexión e optimizando recursos públicos.

Biomasa-AP

Descrición:

Mellora de capacidades de investigación en biomasa, para un uso enerxético optimizado de Biomasa Non Valorizada pero de Alto Potencial na Eurorrexión.

Obxectivo:

Mellorar as capacidades dos centros de I+D da rexión no uso da biomasa como recurso endóxeno, para aplicar métodos e tecnoloxías innovadoras en sectores tradicionais como o agrícola e forestal.

Valornature

Descrición:

Crear un Centro de Excelencia en materiais avanzados sostibles para o uso de recursos naturais na Euro-Rexión.

Obxectivo:

Este centro pretende impulsar a creación de novas dinámicas de I+D+i que garantan a valorización dos recursos dispoñibles en novos materiais sostibles con potencial de aplicación na industria da rexión (sectores como o automóbil, o mobiliario e a arquitectura, a construción naval e aeronáutica).

DESIGN 4 INNOVATION

Descrición:

A partir de xaneiro de 2017, a Axencia Galega de Innovación a través dos Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia), participa no proxecto Design for Innovation financiado por Interreg Europe. Xunto con outros sete socios europeos, desenvolveremos plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.

Obxectivo:

Desenvolvemento de plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.

MARIE

Descrición:

Céntrase en explorar mecanismos que as administracións públicas pode utilizar para mellorar a comprensión da I+D responsable nas súas comunidades e animar ao tecido empresarial a aplicalo no deseño dos seus produtos e procesos.

Obxectivo:

Mellorar o coñecemento do concepto de I+D responsable e impulsar a introdución das súas metodoloxías.

INCOMERA

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promover os resultados dos proxectos de I+D financiados no eido de NMP (Novos Materiais e Procesos) para facilitar a súa posta no mercado.

Proxectos rematados

TETRAGON

Descrición:

Colaboración transnacional na mellora de metodoloxías, mecanismos e prácticas que favorezan a transferencia de tecnoloxía.

Obxectivo:

Mellorar a capacidade innovadora das PEMEs mediante o impulso a novas medidas de apoio á Transferencia de Tecnoloxía.

STAMAR

Descrición:

Ampliar a carteira de solucións tecnolóxicas ás que as PEMES do sector do mar poidan acceder.

Obxectivo:

Mellorar a competitividade e capacidade de innovación das PEMES do sector marítimo do Espazo Atlántico favorecendo os procesos de transferencia tecnolóxica sustentable co medioambiente.

AuxNavalia+

Descrición:

Promover a seguridade marítima impulsando a capacidade innovadora da industria auxiliar do naval.

Obxectivo:

Promover o desenvolvemento de materias máis seguros, novas estruturas para embarcacións e sistemas construtivos que melloren a resistencia e a operatividade dos navíos en caso de accidentes.

Refresh

Descrición:

Traballar sobre novas posibilidades e tecnoloxías que reduzan as emisións e contaminación das embarcacións actuais e a optimización da súa eficiencia enerxética.

Obxectivo:

Promover a redución de emisións das embarcacións marítimas e acadar unha óptima eficiencia enerxética no sector.

TRESS4FUTURE

Descrición:

Desenvolver as infraestruturas de investigación vencelladas ao sector forestal coa creación dunha comunidade europea de recursos forestais.

Obxectivo:

Aportar valor engadido aos recursos e ferramentas existentes na investigación no sector forestal incluíndo a información xenética.

FAROS

Descrición:

Proxecto de 12 socios europeos (industria naval, universidades, centros tecnolóxicos, etc.) que parte de investigacións previas dos socios en RBD e deseño de buques.

Obxectivo:

Incorporar os factores humáns e o Risk-Based Design ( RBD ) nos procesos de deseño de buques.

Places

Descrición:

Creación dunha rede europea de divulgación científica de máis de 60 cidades para mellorar o diálogo entre ciencia, administración e sociedade.

Obxectivo:

Desenvolver plans de acción locais entre as Administracións locais e rexionais e as institucións de comunicación científica.

VT

Descrición:

Explorar as novas posibilidades que ofrece a cooperación entre as distintas institucións implicadas nos procesos de transferencia na Eurorrexión.

Obxectivo:

Impulsar a transferencia de coñecemento entre a universidade e a sociedade na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

CEDIM

Descrición:

Promover redes de cooperación transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal, mediante a creación de Centros de Información ás Mulleres.

Obxectivo:

Dotar ás zonas transfronteirizas de mellores recursos en materia de igualdade de forma coordinada para mellorar a situación das mulleres sobre todo na formación e emprego.

ATLANT-KIS

Descrición:

Divulgación e promoción dos servizos intensivos de coñecemento no Espacio Atlántico.

Obxectivo:

Mellorar a transferencia de coñecemento, tecnoloxía e os procesos de innovación nas pemes a través da promoción e cooperación dos servizos Intensivos en Coñecemento.

Logo Logo programa

Afresh

Descrición:

Desenvolver unha axencia de Investigación vencellada a alimentación e actividade física para combater as enfermidades relacionadas coa dieta e sedentarismo

Obxectivo:

Pechar a fenda entre axentes de I+D+i rexionais para combater as doenzas relacionadas co sedentarismo e a dieta inadecuada.

Logo Logo programa

Lead Era

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promoción de proxectos de I+D no eido dos Lead Markets (saúde, electrónica, tecidos protectores, construcción sostible, reciclaxe, biotecnoloxía e enerxías renovables.

Matera

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promoción de proxectos colaborativos de I+D, financiando especialmente a investigación básica de materiais e a súa aplicación industrial.

CASC

Descrición:

Promover as Cidades e Rexións de Europa con vocación de divulgación científica.

Obxectivo:

Impulsar a cooperación en materia de divulgación científico-tecnolóxica entre os principais axentes de investigación.

ECA IT

Descrición:

Estruturas conxuntas de apoio á innovación transfronteiriza entre Galica e Norte de portugal.

Obxectivo:

Creación e desenvolvemento de estruturas conxuntas entre Galicia e o Norte de Portugal para a promoción da innovación nos sectores naval, turismo e loxística.

RAPIDE

Descrición:

Desenvolvemento de Políticas Públicas para impulsar a chegada ao mercado de produtos e servizos innovadores.

Obxectivo:

Explorar vías de intervención pública para a innovación, decisións de investimento e asistencia ás pemes.

Logo Logo programa

REAL

Descrición:

Creación dunha rede cooperativa transfronteriza para promover a innovación no sector alimentario.

Obxectivo:

Agregar a masa crítica que represente a innovación no sector alimentario na euro-rexión con un enfoque integrado da investigación e o desenvolvemento.

Logo Logo programa

TARGET

Descrición:

Desenvolvemento de políticas públicas que representen unha resposta as eivas do mercado.

Obxectivo:

Creación dun marco de condicións apropiadas para estimular o investimento en I+D+i no ámbito da biotecnoloxía.

Logo Logo programa

Ecrein

Descrición:

Promoción de redes rexionais e clusters europeos no eido da ecoinnovación.

Obxectivo:

Propoñer e deseñar novos instrumentos económicos e de financiamento para apoiar a Eco-innovación e as Eco-inversións a nivel rexional das pemes.

PRoSeSC

Descrición:

Rede Europea para mellorar as estratexias rexionais en materia de servizos especializados intensivos en coñecemento vencelladas ao transporte por estrada.

Obxectivo:

Mellorar o desempeño do sector transporte por estrada nas rexións de Europa a través da innovación.