GAIN en Europa

Nesta sección inclúese información sobre as actividades da Axencia no ámbito europeo, incluíndo redes e tamén os proxectos europeos actuais e pasados nos que participa a propia Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Enterprise Europe Network

Descrición:

A Enterprise Europe Network é unha rede de apoio ao tecido científico-empresarial de Europa creada en 2008. Os servizos están deseñados pensando especialmente nas pemes, pero tamén se dirixen a outras empresas, centros tecnolóxicos e universidades. GAIN participa nesta rede a través de Galactea-Plus, consorcio que dá cobertura ao noroeste de España.

Obxectivo:

Transferir tecnoloxías galegas ao ámbito europeo, difundir oportunidades tecnolóxicas europeas e apoiar ás entidades galegas para a súa participación en programas europeos de I+D+i.

ERRIN

Descrición:

A Rede Europea de Rexións pola Investigación e Innovación céntrase en fortalecer as capacidades rexionais en I+D+i mediante o intercambio de experiencias, o desenvolvemento de proxectos europeos e traballando estreitamente coas institucións europeas e outras redes e organizacións relevantes. Galicia é membro de ERRIN a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as capacidades de Galicia en I+D+i e a súa visibilidade ante a Comisión e outras rexións europeas en materia de Innovación.

VANGUARD INITIATIVE

Descrición:

Agrupación de rexións que impulsa o crecemento socioeconómico mediante a innovación empresarial e industrial. Tomando como base as RIS, promove a cooperación entre ecosistemas rexionais de innovación, construíndo sinerxias e traballo en rede. Galicia é membro da Vanguard Initiative a través de GAIN.

Obxectivo:

Incrementar as oportunidades de participación dos axentes galegos de innovación en novos procesos de I+D+i en colaboración con entidades doutras rexións europeas.

Proxectos europeos

I4MS-Go

Descrición:

Enmarcado na iniciativa comunitaria I4MS (Innovación para as PEMEs Industriais), o Proxecto ofrece a maior comunidade e mercado online de usuarios, empresas, centros de investigación e calquera outro tipo de axente involucrado na transformación dixital das PEMEs e das empresas de capital medio.

Obxectivo:

Reforzar a colaboración entre as distintas accións impulsadas e apoiadas pola iniciativa I4MS, incrementando así o seu impacto e o beneficio para as PEMEs e empresas industriais de capital medio.

MONITORIS3

Descrición:

Consiste no intercambio de experiencias en mecanismos de seguimento, indicadores e metodoloxías dirixidas á mellora na execución das políticas e instrumentos no ámbito da RIS3 Rexional entre rexións.

Obxectivo:

Desenvolver e implantar plans de acción destinados a mellora económica, social e ambiental entre as rexións implicadas.

Manufactur4.0

Descrición:

Administracións de ambos países, asociacións profesionais e centros de coñecemento traballarán para intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas do sector involucrado, e buscarán xerar un efecto incentivador da implantación das Tecnoloxías 4.0 nun sector estratéxico para a Euro-rexión Galicia-Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir de maneira efectiva á industria do sector Naval – Metalmecánico novas tecnoloxías de fabricación avanzada e baixo custo, como exemplos reais e medibles das melloras que a I+D+i poder achegar.

NANOEATERS

Descrición:

Rede de Centros de Investigación para apoiar ás empresas da Eurorrexión na aplicación de solucións nanotecnolóxicas de valor engadido, para a definición de novos produtos e/ou servizos, susceptibles de explotación comercial, que ofrezan respostas efectivas ás debilidades detectadas na Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

Obxectivo:

Transferir novas tecnoloxías baseadas na nanotecnoloxía e intensificar as relacións entre os centros de investigación e as empresas, facendo fincapé na transferencia das capacidades desenvolvidas nos Centros Tecnolóxicos e de Investigación ás empresas para o desenvolvemento de aplicacións na Eurorrexión.

IMPACT_RIS3T

Descrición:

Implementación das accións previstas no marco da Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza (RIS3T) Galicia-Rexión Norte de Portugal.

Obxectivo:

Potenciar as capacidades das entidades participantes no proxecto, aproveitando as sinerxias da Eurorrexión e optimizando recursos públicos.

Biomasa-AP

Descrición:

Mellora de capacidades de investigación en biomasa, para un uso enerxético optimizado de Biomasa Non Valorizada pero de Alto Potencial na Eurorrexión.

Obxectivo:

Mellorar as capacidades dos centros de I+D da rexión no uso da biomasa como recurso endóxeno, para aplicar métodos e tecnoloxías innovadoras en sectores tradicionais como o agrícola e forestal.

Valornature

Descrición:

Crear un Centro de Excelencia en materiais avanzados sostibles para o uso de recursos naturais na Euro-Rexión.

Obxectivo:

Este centro pretende impulsar a creación de novas dinámicas de I+D+i que garantan a valorización dos recursos dispoñibles en novos materiais sostibles con potencial de aplicación na industria da rexión (sectores como o automóbil, o mobiliario e a arquitectura, a construción naval e aeronáutica).

DESIGN 4 INNOVATION

Descrición:

A partir de xaneiro de 2017, a Axencia Galega de Innovación a través dos Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia), participa no proxecto Design for Innovation financiado por Interreg Europe. Xunto con outros sete socios europeos, desenvolveremos plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.

Obxectivo:

Desenvolvemento de plans de acción de deseño para mellorar a competitividade das PEME a través dun uso máis estratéxico do deseño.

MARIE

Descrición:

Céntrase en explorar mecanismos que as administracións públicas pode utilizar para mellorar a comprensión da I+D responsable nas súas comunidades e animar ao tecido empresarial a aplicalo no deseño dos seus produtos e procesos.

Obxectivo:

Mellorar o coñecemento do concepto de I+D responsable e impulsar a introdución das súas metodoloxías.

USER-FACTOR

Descrición:

Este proxecto integra 8 entidades de Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal e España, e involucrará a 200 PEMEs ao participar en 8 programas de apoio ao deseño. Ao analizar as necesidades do usuario, o deseño permítelle ás PEMEs desenvolver produtos e servizos máis desexables e rentables. O deseño é unha das 10 prioridades da Política de Innovación na UE.

Obxectivo:

O obxectivo é fortalecer a innovación na Área Atlántica transferindo modelos de programas de apoio ao deseño entre Axencias de Innovación. Beneficiaranse as Axencias de Innovación ao explotar as complementaridades na Área, e as PEMEs mediante programas de apoio ao deseño. Cada socio apoiará un mínimo de 25 PEMEs involucrando sempre ao usuario no desenvolvemento de concepto e na proba de prototipos.

INCOMERA

Descrición:

Promoción e financiamento de proxectos colaborativos de I+D entre os membros do consorcio.

Obxectivo:

Promover os resultados dos proxectos de I+D financiados no eido de