Unidades mixtas de investigación 2020

Programa: Unidades mixtas de investigación
Data de publicación DOG: 20/02/2020
Prazo de presentación de solicitudes: reapertura prazo do 12/05/2020 ao 18/05/2020
Código do procedemento: IN853A

Cal é o obxecto destas axudas?

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

Quen pode solicitar estas axudas?

As agrupacións entre un organismo de investigación de Galicia e unha empresa, excepcionalmente dúas, que constitúan unha unidade mixta de investigación.

No marco desta convocatoria consideraranse organismos de investigación:

 • Os Centros tecnolóxicos e de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia
 • As Universidades do sistema universitario galego
 • Os Centros en Galicia do Consello Superior de Investigacións Científicas
 • Os Centros en Galicia do Instituto Español de Oceanografía
 • As Fundacións de investigación sanitaria de Galicia
 • Outros organismos de investigación de Galicia que teñan definida nos seus estatutos a I+D como actividade principal

As empresas integrantes das unidades mixtas de investigación poderán ser pequenas, medianas e grandes.

Tipo e intensidade das axudas

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.
 • Orzamento total convocatoria: 3.000.000,00 €
 • Intensidade da axuda: 30% do orzamento subvencionable, cun máximo de 1.500.000,00 €.
 • Orzamento mínimo subvencionable: 2.000.000,00 €

Documentación e ligazóns

Documentación para a solicitude de anticipos

Documentación para a xustificación das axudas

Máis información

 • xestion.gain@xunta.gal
 • 981 54 10 96 e 881 99 96 33


Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional