Conecta Peme 2018

Programa: Conecta Peme 2018. Axudas para a realización de proxectos de I+D+i en colaboración entre empresas en áreas estratéxicas para Galicia.
Data prevista de publicación DOG: 08/02/2018
Código do procedemento: IN852A
Prazo de presentación de solicitudes: 09/02/2018 a 08/03/2018

Cal é o obxecto desta axuda?

Fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

Incrementar a I+D+i empresarial en Galicia primando na selección dos proxectos o novidoso das tecnoloxías xeradas e, en especial, a súa capacidade para poñer no mercado novos produtos e solucións.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
Tipo de axuda: Fondo perdido
Axuda: Dende un 15% ata un 80% de intensidade máxima da axuda sobre o custo subvencionable, en función do tipo de empresa e do tipo de proxecto.
Orzamento solicitude: Orzamento subvencionable mínimo de 500.000 euros e máximo de 1.500.000 euros
Orzamento total: 27.000.000 €

Quen pode solicitar estas axudas?

Poderán ser beneficiarios destas axudas as agrupacións de empresas formadas como mínimo por tres empresas non vinculadas entre si e como máximo por seis, nos termos previstos no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que realicen proxectos de I+D+i en colaboración. As empresas poderán ser pequenas, medianas ou grandes.

Novidades destacadas

Entre as novidades da convocatoria destacan o aumento na intensidade de valoración para proxectos máis próximos ao mercado, ao tempo que se incentivará a contratación de persoal, téndose en conta a creación de emprego e a súa ubicación en Galicia durante todo o proxecto.

Ademais increméntase o número mínimo de empresas no consorcio, pasando de 2 a 3. O pago da axuda realizarase de maneira individual a cada socio, sendo as datas de elexibilidade dos gastos das anualidades o 30 de setembro e a xustificación ata o 5 de outubro.

Documentación e ligazóns

Documentación para a xustificación da anualidade 2018

Documentación para a xustificación da anualidade 2019

Documentación para a solicitude de anticipos – anualidade 2020

Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 [Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro de 2018, código de procedemento IN852A]

Documentación para a xustificación da anualidade 2020

Documentación para a xustificación da anualidade 2021

Máis información

  • No enderezo electrónico axudas.gain@xunta.gal
  • Nos teléfonos 881 99 91 59, 981 95 70 11, 981 95 73 03Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional