Convenios de colaboración

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Convenio Obxecto Data sinatura Importe e duración
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i no ámbito do sector cárnico. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/04/2015 5.500.000€
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia para a realización de prácticas de alumnos do máster universitario de Desenvolvemento Económico e Innovación da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/03/2015 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) para a incorporación de GAIN á rede PI+D+i, coordinada polo CDTI. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 10/03/2015 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, na selección e execución do proxecto de infraestruturas científicas “Instalación do superordenador Finisterrae II”. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 15/12/2014 3.573.300€
Convenio de colaboración entre GAIN, o IGAPE e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” para o desenvolvemento do “proxecto de infraestruturas e equipamento para a creación dun centro de investigación aerotransportada” en Rozas (Lugo). Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/11/2014 10.000.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria y Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras 2014-2015. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/11/2014 4.163.033€
Convenio de colaboración entre Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica, XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco SA, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Vigo Activo Sociedade de Capital de Risco de Réxime Simplificado SA, para o desenvolvemento da segunda edición do programa ViaVigo. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 17/10/2014 1.270.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia (CTAG) para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da tecnoloxía HMI (Interfaz Home Máquina) para funcións avanzadas de automoción. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/10/2014 1.500.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+I, nos centros oceanográficos radicados na comunidade autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/09/2014 50.000€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 387.250€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 169.100€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 37.750€
Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 125.900€
Contrato programa entre a Xunta de Galicia e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 22/09/2014 400.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/07/2014 92.325€
Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos – centro nacional de conservación de produtos da pesca (ANFACO-CECOPESCA), na selección e execución dos proxectos de infraestruturas científicas “Construción do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria” e “Equipamento do centro de tecnoloxías avanzadas de investigación para a industria mariña e alimentaria”, cofinanciado polo Feder. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/07/2014 8.455.087,28€
Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “ Equipamento para o procesado láser e caracterización e unión de materiais- Fase I”, cofinanciado polo Feder. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 14/07/2014 2.482.500€
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade da Coruña (UDC), para a colaboración no curso de estudios de posgrao de especialista en xestión empresarial da innovación. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 10/07/2014 Sen achega económica.
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia e Tecnoloxía (ICCT) para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 07/07/2014 7.000€
Acordo entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia (Consellería de Economía e Industria) e a Asociación de Investigación Metalúrxica do noroeste (AIMEN) polo que se modifica o convenio de colaboración entre o Ministerio de Ciencia e Innovación, a Consellería de Economía e Industria e a Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), na selección e execución do proxecto de infraestrutura científica “Construción do Centro de Aplicacións láser, cofinanciado polo Feder”, asinado o día 31 de agosto do 2009. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 19/05/2014 Sen achega económica.
Addenda ao convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e Telefónica de España, S.A.U. para o deseño, desenvolvemento e lanzamento dun programa de apoio ao desenvolvemento de iniciativas de emprendemento en Galicia, polo que se establece un programa de incentivos á excelencia emprendedora en materia TIC. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 12/05/2014 750.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) para a avaliación de solicitudes de determinadas liñas de axudas. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 12/05/2014 39.697,07€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de apoio á internacionalización e de fomento ao acceso a fondos europeos no ano 2014. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/04/2014 66.645€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, para o desenvolvemento do programa Innocámaras. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/12/2013 4.787.957€
Addenda ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía y Competitividad e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento da Estratexia Española de Innovación na Comunidade Autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 27/12/2013 Sen achega económica.
Contrato-Programa entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Español de Oceanografía (IEO) para o desenvolvemento de programas de I+D+i nos centros oceanográficos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 16/12/2013 50.000€
Addenda ao contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Addenda ao contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Addenda ao contrato programa entre a entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/12/2013 Sen achega económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 7/11/2013 400.000€
Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación para a Promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción de Galicia para a construción de instalacións do Centro de Excelencia en Electrónica para Vehículos Intelixentes. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 13/09/2013 Sen achega económica.
Contrato- Programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez para o desenvolvemento de programas de I+D+i Biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 2/09/2013 429.800€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a empresa Pharma Mar, S.A.U. para a organización do XIV simposio internacional de produtos naturais mariños. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 30/08/2013 30.000€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 28/08/2013 63.190€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para executar actividades de apoio á internacionalización das empresas galegas e incrementar a participación en proxectos europeos. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 44.146,80€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación coa Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 222.160€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica do complexo hospitalario universitario de Vigo para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 06/08/2013 168.000€
Contrato-programa entre a Axencia Galega de Innovación e a fundación pública galega de medicina xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i biosanitario. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 02/08/2013 80.000€
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade – SERGAS-, a Consellería de Economía e Industria- Axencia Galega de Innovación e Instituto Galego de Promoción Económica-, a Consellería de Medio Rural e do Mar, a Consellería de Traballo e Benestar e a Axencia de Turismo de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, o concello de Santiago de Compostela e a Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), para a organización da feira internacional de biotecnoloxía (BIOSPAIN 2014). Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 29/07/2013 275.000€
Convenio de colaboración polo que se acorda a constitución da agrupación KICGallaecia e se aproban as súas regras de funcionamento. Desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i 31/05/2013 Sen achega económica.
Acordo de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para a promoción de actividades de I+D+i na Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; na Fundación Biomédica do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo e na Fundación do Complexo Hospitalario A Coruña a través de convenios para o desenvolvemento de programas de I+D+i. Desenvolvemento de programas de I+D+i cara a consolidación dos centros de coñecemento do sistema sanitario de Galicia. 12/03/2012 450.000€
2012
Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para a automatización dos procesos das plataformas de secuenciación masiva SOLID e ION TORRENT Desenvolvemento de protocolos para a automatización dos procesos das plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 26/01/2012 145.000€
2012
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Sociedade Parque Tecnológico de Galicia, S.A, para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2011. Desenvolvemento do proxecto de divulgación científica “GALICIENCIA 2011” no marco da Semana da Ciencia en Galicia 2011. 28/10/2011 67.650€
2011
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para fomentar a investigación, o desenvolvemento e a cooperación público-privada en áreas tecnolóxicas estratéxicas para o desenvolvemento económico da Comunidade Autónoma de Galicia Establecer as liñas de colaboración para continuar e profundizar no labor de promoción e mellora do nivel tecnolóxico das empresas galegas a través da iniciativa FEDER-INTERCONECTA en Galicia. 11/10/2011 9.000.000€
2011-2015
Convenio de Colaboración entre a Consellería de Economía e Industria e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de protocolos no ámbito das plataformas SOLID e ION TORRENT Desenvolvemento de protocolos para as plataformas de secuenciación masiva SOLID e Ion Torrent da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 04/08/2011 145.000€
2011