Convenios de colaboración

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

O obxecto dos mesmos é o desenvolvemento de actividades relativas á I+D+i.

O conxunto de todos os convenios asinados por esta axencia están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

Lístanse a continuación os convenios de colaboración do ano en curso:

Convenio Data sinatura Importe
Addenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador universitario beneficiario dunha axuda do ERC no marco do H2020 10/12/2021 34.583,33 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) para a adquisición de equipamento e desenvolvemento de obra civil para a posta en marcha da infraestrutura de investigación «Galaxy-Lab» 03/12/2021 579.850 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e STATERA LABS, S.L. para a execución do proxecto “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE NANOVEHÍCULOS INTELIGENTES DE INGREDIENTES BIOACTIVOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 4.0-HEALTHINFOODS” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos trinta e cinco mil catrocentos oitenta euros (235.480 €) 25/11/2021 235.480 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. para a execución do proxecto “PLAN DE EMPRESA DE OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.-OSIGRIS” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos corenta mil seiscentos setenta e cinco euros con corenta céntimos (240.675,40 €) 26/11/2021 240.675,4 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e IQ SPORTS SCOUTING, S.L. para a execución do proxecto “DESARROLLO APLICACIÒN ORIENTADA A LA CAPTACIÓN DE TALENTO EN EL FÚTBOL MEDIANTE UNA METODOLOGÍA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IQS” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos corenta e oito mil catrocentos dezaoito euros con oitenta céntimos (248.418,80 €) 25/11/2021 248.418,8 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e HIFAS VETERINARY, S.L. para a execución do proxecto “HIFAS VET PLAN DE EMPRESA 2021-2022-HVET NEOTEC” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos corenta e un mil cincocentos dezaoito euros con noventa céntimos (241.518,90 €) 26/11/2021 241.518,9 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e HIFAS FORESTA, S.L. para a execución do proxecto “HIFAS FORESTA NEOTEC 2020-HF NEOTEC” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos cincuenta mil euros (250.000 €) 26/11/2021 250.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e GLOBAL TRAKTUS, S.L. para a execución do proxecto “GAMA DE EQUIPAMIENTO PORTABLE DIGITALIZADO PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA EXCÉNTRICA BASADO EN NÚCLEO INERCIAL” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos cincuenta mil euros (250.000 €) 26/11/2021 250.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e DOOINGIT SEGURIDAD, S.L. para a execución do proxecto “PLATAFORMA DE CIBERSEGURIDAD INTEGRAL PARA PYMES-CIBERSEGURO” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de dous centos corenta e oito mil trescentos oitenta e tres euros con dez céntimos (248.383,10 €) 25/11/2021 248.383,1 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e CHEMOSAPIENS, S.L. para a execución do proxecto “ DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMERCIAL DE CHEMOSAPIENS: MARKETPLACE PARA LA COMPRAVENTA DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LA INVESTIGACIÓN-DTCC” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de cento trinta e cinco mil novecentos sesenta e cinco euros con vinte céntimos (135.965,20 €) 25/11/2021 135.965,2 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e BLUE QUALITY, S.L. para a execución do proxecto “ PLAN DE NEGOCIO PARA TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DE VIDEOS AUTOMATIZADOS” de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos nove mil trescentos trinta e nove euros e vinte céntimos (209.339,20 €) 26/11/2021 209.339,20 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e AUGAS DE RODAS, S.L. para a execución do proxecto «IDENTIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA DE MAR PROFUNDA-AMP» de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos sete mil douscentos dezaseis euros e oitenta céntimos (207.216,80 €) 26/11/2021 207.216,80 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e AR VR MEIFUS ENGINEERING para a execución do proxecto «VAX3D_VIRTUAL + AUGMENTED + MIXED REALITY_ALL-IN-ONE» de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos cincuenta mil euros (250.000 €) 26/11/2021 250.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e Ancora Mobile, S.L. para a execución do proxecto «Ancora-Exoesqueleto digital con asistente virtual para la conexión del trabajador con la factoría Inteligente-Ancora» de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de douscentos cincuenta mil euros (250.000 €) 25/11/2021 250.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e Triple Alpha Innovation, S.L. para a execución do proxecto «Riskmantic. Escucha tus datos» de desenvolvemento empresarial presentado ao centro para o desenvolvemento tecnolóxico e industrial e avaliado de forma favorable pero non financiado no marco do Programa Neotec do subprograma estatal de I+D+I empresarial por importe de cento trinta e nove mil cento vinte euros con dez céntimos (139.120,10 €) 25/11/2021 139.120,10 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e CZ Veterinaria S.A. (marca comercial Zendal) para a regulación das condicións do outorgamento da subvención relativa ao novo Centro de Investigación de Alta Tecnoloxía; financiado ao 100% no marco do eixe REACT UE do programa operativo FEDER Galicia 2014–2020, como parte da resposta da unión europea á pandemia da Covid-19 20/10/2021 5.000.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. para a implantación da primeira Aula Newton permanente en Galicia 18/10/2021 47.500 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia para regular as condicións da axuda destinada ao despregamento dunha infraestrutura baseada en Tecnoloxías Cuánticas da Información que permita impulsar a I+D+i en Galicia, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do eixo REACT UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da Covid-19 18/10/2021 11.590.904 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación Bioga-Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida para a implementación dun plan de actividades para impulsar a competitividade, a innovación e o potencial da biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora esencial do tecido empresarial galego no período 2021-2023 15/10/2021 456.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consorcio Aeronáutico Gallego para a creación, posta en marcha e xestión do Observatorio da Industria Aeroespacial en Galicia 08/09/2021 589.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o HUB de carácter estratéxico Asociación DIH Datalife para o financiamento dos custos de xestión e coordinación do Hub de innovación dixital 05/08/2021 291.420 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Dardo Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas (Fundación DIDAC) para o impulso do novo programa de deseño para a innovación e a sustentabilidade 2024, “DIFERENZA”, un proxecto sustentable de innovación e deseño estratéxico para a transformación social e económica de Galicia 25/06/2021 890.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e as entidades colaboradoras Asociación para la Digitalización de la industria de Galicia e Asociación DIH Datalife para o apoio na xestión da convocatoria para a selección de proxectos no marco do programa Conecta-Covid 22/06/2021 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para regular as condicións da axuda destinada á actualización e ampliación da plataforma Innopharma da USC, susceptible de financiamento pola unión europea no marco do eixo REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da Covid-19 30/07/2021 5.000.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a Universidade de Santiago de Compostela e o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador finalista nas convocatorias de axudas do ERC no marco do H2020. 30/07/2021 200.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC) para fomentar a actividade investigadora do persoal investigador beneficiario nas convocatorias de axudas do programa do Consello Europeo de Investigación (ERC) no marco do H2020 25/07/2021 320.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), para o desenvolvemento de programas de I+D+i nos institutos de investigación do CSIC e nos centros oceanográficos do Instituto Español de Oceanografía (CSIC-IEO), centro nacional do CSIC, radicados na Comunidade Autónoma de Galicia no período 2021-2022 23/07/2021 1.245.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Eduardo Pondal para o fomento de vocacións científicas e tecnolóxicas na Costa da Morte 13.07.2021 18.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia para fomentar a transferencia e internacionalización da I+D+i desenvolvida en Galicia 07/07/2021 251.300 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Biomédica Galicia Sur para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2021-2022 25/05/2021 389.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Instituto de Investigación sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2021-2022 25/05/2021 744.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2021-2022 25/05/2021 577.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para o desenvolvemento de programas de I+D+i no período 2021-2022 25/05/2021 61.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Universidade de Santiago de Compostela para a cofinanciación da participación da Universidade de Santiago de Compostela no nodo español do consorcio de infraestruturas de investigación europeas “EU-OPENSCREEN-ERIC”, adicada á investigación en bioloxía química 23/04/2021 146.200 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a empresa Peugeot Citroën Automóviles España S.A. para o desenvolvemento dun proxecto de I+D dunha nova plataforma de fabricación ultraflexible para o lanzamento dun novo vehículo tipo van 100% eléctrico (EK9) 23/04/2021 1.970.000 €
Convenio entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa” para a colaboración no desenvolvemento do fondo de “Proba de Concepto” 20/04/2021 400.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para fomentar a actividade investigadora do personal investigador universitario beneficiario dunha axuda do ERC no marco do H2020 23/03/2021 32.125 €
Primera adenda ao convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación, a Fundación científica da Asociación Española contra o Cancro, a Fundación Kertor e Janssen-Cilag, S.A. para a creación dunha incubadora de proxectos no ámbito do descubrimento de fármacos contra o cancro 25/02/2021 Sen achega económica
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e o Instituto Cultura, Ciencia y Tecnología para o desenvolvemento de actividades de divulgación científica no ano 2021 23/02/2021 8.000 €
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e as entidades colaboradoras Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia e a Asociación DIH DATALIFE para o apoio na xestión da convocatoria para a selección de proxectos no marco do programa CONECTA-HUB 25/01/2021 Sen achega económica