Marco normativo

Nesta sección inclúese tanto a normativa específica reguladora da Axencia Galega de Innovación (GAIN) como a normativa que desenvolve as políticas de investigación, desenvolvemento e innovación a nivel autonómico, estatal e europeo.

Normativa específica da Axencia

Normativa autonómica

Normativa estatal

Normativa comunitaria