Organigrama

Axencia Galega de Innovación

Rúa Airas Nunes s/n, Conxo
15702 Santiago de Compostela.
gain@xunta.gal

Directora da Axencia

Patricia Argerey Vilar
Tel.: 981 541 072 Secretaría
Fax: 981 541 039

Área de Xestión

Correspóndelle a esta área a xestión e coordinación dos servizos xerais e administrativos da Axencia.

Dirección de área

Benito Fernández Rodríguez
Tel.: 981 541 098 Secretaría
Fax: 981 541 039

Xefatura de Departamento de Xestión Económica e Orzamentaria

Mª Luz Mallo Domínguez
Tel.: 981 541 099

Xefatura de Departamento de Xestión de Axudas

María Vales Caamaño
Tel.: 981 543 993

Xefatura de Departamento de Xestión Financieira e Contratación

Francisco José Dopazo Batalla.
Tel.: 981 541 095

Área de Programas de Innovación

Correspóndelle a Área de Programas o deseño e planificación estratéxica en materia de innovación, investigación e desenvolvemento tecnolóxico, así como a avaliación das convocatorias de axudas impulsadas pola Axencia no ámbito da I+D+i.

Dirección de área

Luisa Boquete Pumar
Tel.: 981 541 071 Secretaría
Fax: 981 541 093

Xefatura de Departamento de Xestión da Innovación e SEGAPI

Gonzalo López-Santos Rubal
Tel.: 981 545 568

Área de Servizos

Correspóndelle a esta área o desenvolvemento de instrumentos para a captación de recursos nacionais e europeos de I+D+i, o asesoramento directo ás empresas neste ámbito, a avaliación e seguimento dos proxectos financiados e a xestión de programas de vixilancia tecnolóxica.

Dirección de área

Patricia Fernández Liz
Tel.: 981 957 008 Secretaría
Fax: 981 957 007

Xefatura de Departamento de Servizos e Observatorio da Innovación

María Diéguez Gómez
Tel.: 981 957 393
Fax: 981 957 007

Área de Centros

Correspóndelle á Área de Centros a dirección administrativa, xestión operativa e promoción dos centros e infraestruturas tecnolóxicas e produtivas que dependan da Axencia, a coordinación con outras infraestruturas tecnolóxicas do ecosistema de innovación galego, cos que se establezan convenios de colaboración e cooperación para o desenvolvemento de programas e proxectos.

Dirección de área

Mª José Mariño Fontenla
Tel.: 981 957 000 Secretaría
Fax: 981 957 007

Xefatura de Departamento de Programación de Centros

Patricia Busto Míguez
A Cabana s/n
15590 – Ferrol
Tel.: 981 337 114