European Innovation Council Ecosystem Partnership

O EIC Ecosystem Partnership and Co-investment Support é un programa, a través do cal, o EIC establece asociacións estratéxicas con actores clave, como Aceleradores de Empresas, Incubadoras, Organizacións de Investigación e Formación, Axencias de Innovación, que lle permiten axudar aos seus beneficiarios a acceder aos recursos, instalacións e coñecementos da rede de socios locais. Este programa ten como obxectivo ampliar os Servizos de Aceleración Empresarial de EIC, abordando dous dos maiores retos para os seus innovadores: o acceso a servizos sectorialmente especializados e a captación de investidores privados. Os socios de EIC responden a estas necesidades a través dun catálogo de servizos.

GAIN participa desta rede para impulsar a atracción de emprendedores e empresas tecnolóxicas a Galicia, ofrecendo asesoramento e servizos relacionados coas Business Factories, o Programa de Transferencia de Coñecemento Ignicia e o Polo Aeroespacial de Galicia.

Obxectivo

O Catálogo de Servizos de EIC é un sitio web dispoñible para os beneficiarios de EIC que recolle todas as ofertas de servizos dos Socios de EIC. Ao filtrar os servizos segundo a fase do proxecto, a categoría de servizo e a data, os proxectos apoiados por EIC poden atopar a oferta que mellor se adapta ás súas necesidades e acceder aos formularios de solicitude.

Información adicional

Pode consultar o EIC Partners’ Service Catalogue na seguinte ligazón: https://partnerservices.eismea.eu/partners


European Innovation Council Ecosystem Partnership


The EIC Ecosystem Partnership and Co-investment Support is a program, through which the EIC establishes strategic partnerships with key players, such as Business Accelerators, Incubators, Research and Training Organizations, Innovation Agencies, which allow it to help its beneficiaries to access the resources, facilities and knowledge of the local network of partners. This program aims to expand EIC’s Business Acceleration Services, addressing two of the biggest challenges for its innovators: access to sector-specific services and attracting private investors. EIC partners respond to these needs through a catalog of services.

GAIN participates in this network to promote the attraction of entrepreneurs and technological companies to Galicia, offering advice and services related to our Business Factories, the Ignicia Knowledge Transfer Programme and the Galician Aerospace Pole.

Objective

The EIC Service Catalog is a website available to EIC beneficiaries that lists all service offerings from EIC Partners. By filtering services by project phase, service category and date, EIC-supported projects can find the offer that best suits their needs and access application forms.

Additional information

You may access the EIC Partners’ Service Catalog at the following link: https://partnerservices.eismea.eu/partners