Perfil do contratante

Neste apartado inclúese a información relativa a procedementos de contratación pública da Axencia Galega de Innovación que establece a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Datos do órgano contratante:

  • Órgano de contratación: Dirección da Axencia Galega de Innovación
  • Persoa de contacto: Francisco José Dopazo Batalla, Noelia Vilar Blanco, Alicia Turnes Landeira
  • Correo de contacto: contratacion.gain@xunta.gal
  • Enderezo postal [rexistro de GAIN]: Rúa Airas Nunes s/n, Santiago de Compostela
  • Código postal: 15702
  • Localidade: Santiago de Compostela
  • Provincia: A Coruña
  • País: España
  • Teléfonos de contacto: 981 541095, 957014, 957042
  • Fax: 981 541 039