Captación de centros de I+D

No marco do proceso de elaboración da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia) para o período 2021-2027 e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a Axencia Galega de Innovación inicia un proceso polo que convida ás empresas a manifestar o seu interese en localizar os seus centros de I+D en Galicia cun dobre obxectivo:

  • Coñecer potenciais empresas interesadas en establecer os seus centros de I+D en Galicia, así como as súas propostas para o desenvolvemento destes centros.
  • Facilitar á Administración información sobre as necesidades do ecosistema co fin de definir instrumentos de apoio, se fose conveniente.

A invitación para presentar expresións de interese permanecerá aberta ata o 31 de maio de 2021. As propostas consideraranse confidenciais e dirixiranse á Axencia Galega de Innovación a través do correo electrónico innovacion.gain@xunta.gal, completando o persoal de memoria (ver apartado Documentación) e indicando no asunto da mensaxe “Manifestación de interese – Centro I+D [nome da empresa]”.

A Axencia Galega de Innovación estudará as propostas que se presenten, podendo convocar ás entidades interesadas a entrevistas co fin de solicitar aclaracións do contido destas. A participación neste procedemento non outorgará dereito nin preferencia algunha respecto das convocatorias de axudas que poidan ter lugar con posterioridade a este proceso de consulta ao mercado.

As manifestacións de interese axustaranse ao indicado no documento de detalle e presentaranse a través do formulario en formato folla de cálculo. En concreto, propoñerase a posta en marcha de centros de I+D en Galicia , de nova implantación, con polo menos 30 persoas traballadoras adicadas ao desenvolvemento de actividades de I+D, cun custo total de polo menos 10 millóns de euros e unha vixencia operativa de 5 anos despois da execución da subvención.

Documentación

Máis información

  • No correo electrónico innovacion.gain@xunta.gal
  • No teléfono 981 957 008
  • Por videoconferencia, mediante solicitude de cita previa no email innovacion.gain@xunta.gal


Location of R&D centers in Galicia

Within the framework of the process of drawing up the Galician Smart Specialization Strategy (RIS3 Galicia) for the period 2021-2027 and the Recovery, Transformation and Resilience Plan, the Galician Innovation Agency initiates a process by which it invites companies to express their interest in locating their R&D centers in Galicia with a double objective:

  • To get to know potential companies interested in establishing their R&D centers in Galicia, as well as their proposals for the development of these centers
  • Provide the Administration with information on the needs of the ecosystem in order to define support instruments, if appropriate.

The invitation to submit expressions of interest will remain open until May 31, 2021. Proposals will be confidential and will be addressed to the Galician Innovation Agency through the email innovacion.gain@xunta.gal, completing the memory template (see Documentation section) and indicating in the subject of the message “Expression of interest – R&D Center “[company name]”.

The Galician Innovation Agency will study the proposals that are submitted, being able to summon interested entities to interviews in order to request clarification of their content. Participation in this procedure will not grant any right or preference regarding the calls for aid that may take place after this process of consultation with the market.

Expressions of interest will be adjusted to what is indicated in the detail document and will be presented through the form in spreadsheet format. Specifically, it will be proposed to start up new facilities of R&D centers in Galicia with at least 30 workers dedicated to the development of R&D activities, with a total cost of at least 10 million euros and an operating period of 5 years.

Documentation

More information

  • Email innovacion.gain@xunta.gal
  • Phone 981 957 008
  • Schedule an online meeting via email innovacion.gain@xunta.gal