Suxerencias na Normativa

Nesta sección publicaranse os procedementos de elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral que estén en curso, co obxectivo de darlle a posibilidade á cidadanía de remitir suxestións antes de superar a fase do trámite de audiencia ou, no seu caso, do informe final da secretaría xeral.

As suxestións enviaranse á dirección de correo electrónico gain@xunta.gal, ou ben a través de calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.