Premio Empregados/as Públicos/as Innovadores/as

Finalidade do premio

A finalidade do premio é recoñecer o compromiso e a actitude innovadora do persoal ao servizo da Xunta de Galicia xa que fai posible unha Administración pública máis eficiente, moderna e innovadora capaz de satisfacer as necesidades da cidadanía.


Persoas beneficiarias


Poderá participar nesta convocatoria todo o persoal funcionario e laboral , incluído no artigo 4.a) e 4.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.


Categorías


O Premio consta de dúas categorías:

  • Identificación de oportunidades: premiarase a identificación de oportunidades ou retos de innovación dentro de Administración. A/s persoa/s interesada/s en participar nesta categoría deberán detallar e definir unha problemática no servizo que prestan á cidadanía, así como as razóns que motivan a necesidade de interese que tería a resolución da mesma.
  • Proxecto coa temática máis innovadora: premiaranse proxectos innovadores xa realizados ou en curso. A/s persoa/s interesada/s en participar nesta categoría deberán detallar o proceso do proxecto, expoñer os puntos considerados fundamentais e xustificar as características que outorgan carácter innovador ao seu proxecto. Premiaranse aqueles proxectos coa temática máis vangardista e innovadora.


Premios


As persoas gañadoras recibirán un premio en metálico por importe de 2.000 euros se se trata dunha solicitude individual. Se a solicitude e dun equipo, o importe do premio en metálico será de 3.000 euros para o conxunto do equipo.


Presentación de candidaturas


A presentación de candidaturas farase a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia


LigazónsPrazo

  • O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 2 de outubro de 2023.