Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

Programa: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Data de publicación DOG: 20/07/2023
Código do procedemento: IN606B
Prazo de presentación de solicitudes: do día 21/07/2023 ata o 21/08/2023

Cal é o obxecto destas axudas?

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, as entidades solicitantes poderán presentar a persoas investigadoras que opten a acadar a condición de bolseiras Fulbright.

Novidades desta convocatoria:

 • A duración global da axuda segue a ser dun máximo de tres anos.
 • A duración das estadías será dun mínimo de 20 meses e un máximo de 24 meses de forma continuada e deberán desenvolverse durante as anualidades 2024 e 2025, tendo en conta as características indicadas no artigo 5 das bases da convocatoria. As solicitudes das persoas candidatas a obteren a condición de bolseiras Fulbright terán que realizar un período mínimo de 20 meses e un máximo de 24 meses de estadía que, de forma obrigatoria, deberá desenvolverse integramente nos EUA.
 • De acordo coa modificación da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, inclúese unha axuda que permite cubrir o custo da indemnización por expiración do tempo convido do contrato laboral que asinen coas entidades beneficiarias as persoas seleccionadas ao abeiro desta convocatoria.

Quen pode solicitar estas axudas?

 • A Axencia Galega de Innovación financia ás entidades alleas ao SUG: organismos públicos de investigación de Galicia, fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia.
 • A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades financia as universidades do Sistema Universitario de Galicia (en adiante, SUG).

Tipo e intensidade da axuda:

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido
 • Intensidade da axuda: 100 %
 • Duración das axudas: un máximo de 3 anos
 • Orzamento total: 7.575.340,00 euros (a achega por parte da Axencia Galega de Innovación será de 1.388.940,00 euros namentres a da Secretaría Xeral de Universidades será de 6.186.400,00 euros)

Número e importe das axudas

Poderanse conceder ata 49 axudas, coa seguinte distribución:

 • 40 para as universidades do SUG, das cales 10 poderán obter a condición de bolseiras Fulbright.
 • 9 para as demais entidades, das cales 2 poderán obter a condición de bolseiras Fulbright.

Os importes destas axudas son os seguintes:

 • 32.000 € brutos anuais en concepto de salario e de custos sociais
 • Un complemento por cada mes de estadía de:
  • 1.000 euros se o destino da estadía está en Portugal ou Andorra (zona 1)
  • 1.500 euros se o destino da estadía está en Europa (agás Portugal ou Andorra), África ou América, agás EUA e Canadá (zona 2)
  • 2.000 euros se o destino da estadía está en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía (zona 3)
 • Un total de 500 euros brutos mensuais durante cada período de estadía nos EUA para as solicitudes daquelas persoas investigadoras que acaden a condición de bolseiras Fulbright.
 • Un complemento a cada unha das entidades, que se establece en 1.500 euros anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas.
 • Para cubrir o custo da indemnización ao remate do contrato, incluirase unha axuda total de 3.160,00 euros.

A onde acudir?

 • Para solicitudes de organismos públicos de investigación de Galicia, fundacións de investigación sanitaria de Galicia e centros do CSIC radicados en Galicia:
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881999213 / 981543991
Email: axudas-rrhh-xestion.gain@xunta.gal
Información web: http://gain.xunta.gal
 • Para solicitudes presentadas por universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG):

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA UNIVERSITARIA
SERVIZO DE XESTIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓXICA
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881995152 / 881995980
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
Información web: http://www.edu.xunta.gal


Documentación e ligazóns

Documentación para a xustificación das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral [dende a data de inicio dos contratos ata o mes de decembro de 2023, este incluído]