Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

Programa: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Data de publicación DOG: 27/01/2021
Códigos dos procedementos: IN606B
Prazo de presentación de solicitudes: 28/01/2021 a 01/03/2021

Cal é o obxecto destas axudas?

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, nesta convocatoria as solicitudes presentadas por entidades alleas ao Sistema Universitario de Galicia (en adiante SUG), citadas no apartado seguinte, poderán presentar a persoal investigador que opte a contar co apoio da Comisión Fulbright e a obter a condición de bolseiros Fulbright.

Novidades desta convocatoria:

 • A duración global da axuda segue a ser dun máximo de tres anos, pero elimínanse as fases pechadas e estancas de 2 anos no estranxeiro e un de retorno no sistema e substitúense por contratos de un máximo de tres anos de duración nos que as estadías se poden desenvolver ao longo de todo o período.
 • Elimínase a limitación de estadías mínimas dun ano de duración en favor dunha distribución que permita realizalas nos períodos que as persoas contratadas e os seus centros de investigación precisen, tendo en conta que unicamente se financiarán ata un máximo de 24 meses.
 • A convocatoria prevé varios sistemas para aqueles casos nos que, por razóns excepcionais, non sexa posible realizar estadías no estranxeiro e permitirá, en determinados supostos, que se poidan desenvolver en centros de I+D+i nacionais alleos á Comunidade Autónoma de Galicia.
 • En consecuencia, modifícanse os conceptos retributivos con respecto a anteriores convocatorias e establécese unha axuda base de carácter salarial que se incrementará con complementos non salariais durante os meses que se permaneza en estadía.

Quen pode solicitar estas axudas?

 • A Gain financia ás entidades alleas ao SUG: organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.
 • A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional financia as universidades do Sistema universitario de Galicia (en diante SUG).

Tipo e intensidade da axuda

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido
 • Intensidade da axuda: 100 %
 • Duración das axudas: un máximo de 3 anos
 • Orzamento total: 6.920.700,00 euros (a achega por parte da Gain será de 1.268.700,00 euros namentres a da Secretaría Xeral de Universidades será de 5.652.000,00)

Número e importe das axudas

Poderanse conceder un máximo de 49 axudas, coa seguinte distribución:

 • 40 para as universidades o SUG, das cales 10 poderán obter a condición de bolseiras Fulbright
 • 9 para as demais entidades, das cales 2 poderán obter a condición de bolseiras Fulbright.

Os importes destas axudas son os seguintes:

 • 28.600 euros brutos anuais en concepto de salario e de custos sociais.
 • Un complemento por cada mes de estadía de:
  • 1.000 euros se o destino da estadía está en Portugal ou Andorra (zona 1).
  • 1.500 euros se o destino da estadía está en Europa (agás Portugal ou Andorra), África ou América, agás EUA e Canadá (zona 2).
  • 2.000 euros se o destino da estadía está en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía (zona 3).
 • Un total de 500 euros brutos mensuais durante cada período de estadía en EUA para as solicitudes de aquelas persoas investigadoras que acaden a condición de bolseiras Fulbright.
 • Un complemento a cada unha das entidades, que se establece en 1.500 euros anuais por cada persoa contratada con cargo a estas axudas.

A onde acudir?

Para solicitudes de entidades alleas ao SUG:

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela
Teléfono: 881999213 Fax: 981541039
Email: axudas-rrhh-xestion.gain@xunta.gal
Información web: http://gain.xunta.gal

Para solicitudes presentadas por universidades do SUG:

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA UNIVERSITARIA
SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E ESTRUTURACIÓN DA INVESTIGACIÓN
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881995152 / 881995157 Fax: 881999135
Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal
Información web: http://www.edu.xunta.galDocumentación e ligazóns

Documentación para a xustificación das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral [3ª xustificación: meses de xaneiro a decembro de 2023, ambos incluídos]