Plan de traballo

Actividade 1 – Implantación e xestión da RIS3T na eurorrexión
 • Acción 1: Posta en marcha das estruturas de gobernanza da RIS3T
 • Acción 2: Establecemento de grupos de traballo temáticos arredor das prioridades RIS3T
 • Acción 3: Desenvolvemento de ferramentas de traballo colaborativo entre axentes

Actividade 2 – Creación dun observatorio de I+D+i na eurorrexión
 • Acción 1: Creación do observatorio para monitorización dos axentes do ecosistema de I+D+i da eurorrexión
 • Acción 2: Incorporación ao Observatorio RIS3T de fontes de información primarias
 • Acción 3: Avaliación da implantación da RIS3T na eurorrexión

Actividade 3 – Formación, información e difusión en materia de RIS3T entre os stakeholders da eurorrexión
 • Acción 1: Fortalecemento da capacidade institucional dos socios
 • Acción 2: Impulso á utilización de instrumentos de apoio á innovación para a implementación da RIS3T

Actividade 4 – Dinamización do ecosistema de innovación da eurorrexión
 • Acción 1: Apoio á xeración de iniciativas e proxectos que favorezan a I+D+i colaborativa entre axentes da Eurorrexión
 • Acción 2: Capacitación para a preparación de propostas en convocatorias colaborativas
 • Acción 3: Realización de eventos tipo brokerage internacionais

Actividade 5 – Xestión e coordinación
 • Acción 1: Coordinación Técnica
 • Acción 2: Coordinación administrativa e financeira
 • Acción 3: Seguimento e Avaliación

Actividade 6 – Comunicación
 • Acción 1: Plan de Comunicación: información e publicidade
 • Acción 2: Actividades de comunicación e difusión do proxecto
 • Acción 3: Difusión das conclusións e capitalización dos resultados