Investigar en Galicia

Galicia revélase como unha contorna de investigación que avanza polo camiño cara a ciencia excelente e competitiva a nivel internacional investindo de forma decidida no talento a través do programa Oportunius.

Galicia deu un salto importante nos últimos anos en materia científica e tecnolóxica, cun importante incremento das súas capacidades grazas a uns recursos humanos cada vez máis competitivos, infraestruturas en constante optimización e políticas públicas de apoio deseñadas para reforzar a produción e a transferencia de coñecemento excelente.

A investigación está considerada en Galicia como a principal fonte de coñecemento para a innovación e o crecemento socioeconómico. Neste contexto, durante os últimos anos a Xunta esforzouse por dotar os organismos públicos de investigación de:

  • Financiamento estrutural para os grupos de investigación máis competitivos.
  • Apoio á articulación de redes de investigación.
  • Soporte á creación de estruturas científicas de carácter supragrupal con potencial para conformar polos de excelencia.
  • Apoio á carreira investigadora nas súas diferentes etapas: predoutoral e posdoutoral.

A isto súmase un completo abano de programas públicos de apoio á transferencia de coñecemento.

Neste contexto, constituíuse un ecosistema científico forte no que destacan as tres universidades; tres fundacións sanitarias; as cinco entidades do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia; e outros organismos públicos e privados de I+D.

Universidades acreditadas co HRS4R

Dos máis de 6.000 investigadores/as a xornada completa que desenvolven a súa actividade en Galicia, cerca da metade están contratados/as polas súas tres universidades – Universidade de Santiago de Compostela [USC], Universidade de Vigo [Uvigo] e Universidade da Coruña [UDC] –.

Todas elas contan co selo HR Excellence in Research [HRS4R], que as acredita como institucións comprometidas coa mellora da carreira profesional dos investigadores e investigadoras.

No marco da nova organización da investigación universitaria galega para fomentar a excelencia, os mellores lugares para desenvolver unha carreira científica son (por orde en materia de publicacións científicas de alto impacto, captación de recursos, capacidade para formación e atracción de talento e colaboracións con outros grupos de investigación e empresas):

A proxección do traballo destes centros de investigación e agrupacións estratéxicas vese reforzada polos dous campus de excelencia internacional cos que conta Galicia: o Campus do Mar e o Campus Vida, especializados nun amplo abano de campos de coñecemento relacionados coas ciencias mariñas e as ciencias da vida.