Unidades mixtas de investigación 2018

Programa: Unidades mixtas de investigación
Data de publicación DOG: 04/07/2018
Prazo de presentación de solicitudes: 05/07/2018 – 06/08/2018
Código do procedemento: IN853A

Cal é o obxecto destas axudas?

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

Quen pode solicitar estas axudas?

As agrupacións entre un organismo de investigación de Galicia e unha empresa, excepcionalmente dúas, que constitúan unha unidade mixta de investigación.

No marco desta convocatoria consideraranse organismos de investigación:

 • Os Centros tecnolóxicos e de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia
 • As Universidades do sistema universitario galego
 • Os Centros en Galicia do Consello Superior de Investigacións Científicas
 • Os Centros en Galicia do Instituto Español de Oceanografía
 • As Fundacións de investigación sanitaria de Galicia
 • Outros organismos de investigación de Galicia que teñan definida nos seus estatutos a I+D como actividade principal.

As empresas integrantes das unidades mixtas de investigación poderán ser pequenas, medianas e grandes.

Tipo e intensidade das axudas

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.
 • Orzamento total convocatoria: 5.000.000 €
 • Intensidade da axuda: 30% do orzamento subvencionable, cun máximo de 1.500.000 €.
 • Orzamento mínimo subvencionable: 2.000.000 €

Máis información

 • xestion.gain@xunta.gal
 • 981 54 10 96 e 881 99 96 33

Documentación e ligazóns

Documentación para a xustificación das axudas

Documentación para a solicitude de anticipos – anualidade 2020​

Resolución do 25 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente as Resolucións do 26 de maio de 2017, do 28 de maio de 2018 e do 31 de maio de 2018 polas que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, publicadas no DOG do 8 de xuño de 2017, 22 de xuño de 2018 e 4 de xullo de 2018 respectivamente [códigos de procedemento IN853A e IN853B]

 

Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional